Diken och ledningar på tomten är ditt ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar för befintliga anläggningar som leder bort vatten på tomtmarken. När det gäller bortledande av vatten från vägområde eller tomtmark är ansvarsfördelningen enligt följande:

Befintliga anläggningar på tomtmark, såsom diken och ledningar, även de som fanns när fastigheten förvärvades, anlagda för bortledande av vatten från vägområde och angränsande höjdområden.
Länsstyrelsen handlägger frågor av denna art och de regleras genom Miljöbalken.

För att få en förändring till stånd av avrinningsförhållandena inom ett område, måste markägaren begära förrättning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utser då en förrättningsman, som utreder hur vattenavrinningen ska lösas och fördelar kostnaderna för aktuella arbeten efter den nytta som vägföreningen och fastigheterna inom det området kommer att erhålla.

Vägföreningen ansvarar för:

Anläggningar på vägområdet som t ex:

  • Diken
  • Trummor
  • Brunnar
  • Ledningar

Vägföreningens ansvar som väghållare regleras genom anläggningslagen. Enligt den kan inte vägföreningen ensidigt utföra bortledande av vatten från tomtmark och debitera kostnaderna kollektivt på vägföreningens medlemmar.

Se även info från Riksförbundet för Enskild Väghållning:

Enskild väghållning och dagvatten m.fl. frågor

”Till den enskilda väghållarens uppgifter hör att hålla vägkroppen avvattnad, eftersom vatten i vägkroppen bl.a. riskerar leda till försämrad bärighet och risk för skador i vägområdet. Genom väl fungerande diken leds vatten bort från vägkroppen till förmån för en väl dränerad vägkropp och en god väghållning. Till den enskilda väghållarens uppgifter hör dock ej att ta hand om regn- och ytvatten (dagvatten) från tomterna längs de vägar väghållaren har att sköta, om det inte särskilt föreskrivs i det för väghållaren gällande anläggningsbeslutet att förutom vägar också sköta en sådan dagvattenanläggning.”