Du kan motionera både vår och höst

I Tyresö vägförening har vi två stämmor per år. Marsstämman och novemberstämman. Båda stämmorna behandlar inskickade motioner från våra medlemmar.
Välkommen med ditt bidrag.

Två stämmor
varje år

Marsstämman - behandlar styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen mm.

Novemberstämman - behandlar val av styrelse och andra funktionärer. Styrelsen lägger förslag till budget samt åtgärdsprogram för vägarbeten mm.

Båda stämmorna behandlar också inkomna motioner från medlemmarna samt framställningar från styrelsen.

Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari respektive den 20 oktober.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen i mars respektive budgetförslaget i november senast tio dagar före stämman.

Skicka in
din motion