Vad du kan göra för bättre väghållning

Image

En hel del faktiskt. När det gäller vägunderhåll, röjning och tunga transporter kan du underlätta vägentreprenörernas arbete på flera sätt och på så vis hjälpa till att höja kvaliteten på genomförda åtgärder. Då bidrar du också till att minska kostnaderna för underhåll av våra gemensamma vägar.

Barmarksunderhåll

Barmarksunderhållet ska hållas i ett, för trafiksäkerheten tillfredsställande skick inom de kostnadsramar föreningen anvisar.

I barmarksunderhållet ingår dikning, röjning, reparation av beläggningar, reparation av vägräcken, vägnamnskyltning, vägtrummor samt åtgärder av akut natur.

Vägföreningens entreprenör är Tyresö Kommun.

Vintervägsunderhåll

Så kan du bidra till ett säkrare vinterväglag

Image

Skotta inte ut snö på vägen. Parkera bilen så att den inte hindrar tillgängligheten. Beskär träd och buskar så att grenar inte sticker utanför tomtgränsen. Se där, några enkla tips så att du och alla andra medlemmar kommer fram säkert även under vinterhalvåret.

Vinterväghållning och snöröjning

Entreprenören, Tyresö Kommun, lovar att vintertid (15 oktober - 15 april):

• Ha beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.
• Inleda snöröjning vid minst fem centimeters snödjup. Bussvägar prioriteras.
• Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efterr att ett snöfall upphört.
• Sandupptagningen ska vara avslutad senast den 15 maj.

Du har också ett ansvar:

• När du skottar undan snön från din tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan eller trottoaren.
• Parkera bilen så att den inte hindrar avfallshämtning eller snöröjning.
• Ställ inte ut avfallskärlet för tidigt och inte för långt ut.
• Beskär träd och buskar som hänger ut mot gatan från din fastighet så att det är fri höjd på 4,6 meter räknat från vägbanan/trottoaren.
• Staketet ska vara utformat så att det klarar snötryck från plogningsfordon.


Har du synpunkter eller frågor om snöröjningen är du välkommen att ringa Kundtjänst, tel 08-5782 98 00.

Mer information på kommunens hemsida

Tunga transporter

Undvik tunga transporter när tjälen går ur marken

Image

Under höst och vår är risken stor för omfattande skador på vägarna vid tunga transporter. Reparationskostnaderna drabbar dig och övriga medlemmar genom höjda vägavgifter. Onödigt, eller hur?

Vägföreningens vägnät har inte den uppbyggnad och bärighet som erfordras för förekommande transporter av grus, byggnadsmaterial, slam mm som utförs på föreningens vägar av fordon med totalvikter på 20-30 ton.

För genomfartsvägar och vissa tillfartsvägar erhåller vägföreningen statsbidrag till vägunderhållet. För att detta bidrag ska erhållas måste dessa vägar, enligt gällande författning tillåtas för trafik med tio tons axeltryck eller 16 tons boggietryck.

Vid skador på vägnätet driver styrelsen ersättningskrav genom fastighetsdomstolen.

Trummor och infarter

Vart tar ditt vatten vägen?

Image

Försäkra dig om att vatten från din fastighet inte hamnar på anslutande väg. Det kan bli både jobbigt och dyrt.

Information om arbeten med infartstrummor inom vägområdet och infarternas utformning

För anläggning av trummor och infarter gäller följande:

1. Alla arbeten med infartstrummor och ledningar inom vägområdet skall utföras av vägföreningens entreprenör, Tyresö kommun. Fastighetsägare får inte utföra dessa arbeten. Om befintlig infartstrumma inte fungerar skall detta anmälas till vägföreningen.

2. Varje fastighet har rätt till en 6 meter lång trumma som anläggs och bekostas av vägföreningen. Om särskilda skäl föreligger kan trumma få var längre än 6 meter. Kostnaden för förlängningen betalas av fastighetsägaren.

3. Vid både nyanläggning och utbyte av trummor omfattar återställningsarbeten inom vägområdet endast utförande med grusbeläggning. Andra ytbeläggningar eller anordningar som fastighetsägare utfört återställes inte.

4. Infart till fastighet skall vara utformad så att vatten från fastigheten inte rinner ut på anslutande vägs körbana.

Röjning inom vägområde

Vill du röja själv så gör det i tid

Image

Vill du själv rensa den växtlighet från din tomt som sträcker sig ut över vägområdet? Det går alldeles utmärkt. Se bara till att göra det före den 1 februari.

Enligt lantmäterimyndighetens anläggningsbeslut 2000-12-15 har vägföreningen rätt att hugga bort eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd på två meter från vägområdets kant, dock inte på tomtmark.

I vägområdet ingår vägbana och dike.

Vägföreningen avser att fortlöpande utföra röjning på föreningens vägar.

De fastighetsägare som själva vill utföra röjning av växtlighet på tomtmark som växer in på vägområdet har möjlighet att göra det under förutsättning att det sker före den 1 februari.

Efter den 1 februari kommer röjning att utföras, enligt anläggningsbeslutet, på de vägar där föreningens styrelse anser att det finns behov att ta bort växtlighet inom vägområdet.