Svar på det mesta

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om avgifter, medlemskap och varför det inte har målats någon mittlinje på Breviksvägen.

Frågor om
administration

Måste man vara medlem i vägföreningen?
Ja, vägföreningen är en lagstadgad samfällighet som lyder under Lantmäteriet.
Varför har föreningen två ordinarie stämmor per år?
Det finns fördelar med två stämmor. Styrelsen har för närvarande ingen avsikt att ändra mötesordning och för en sådan krävs en stadgeändring.
Fördelar med två stämmor:
  • Fler möjligheter att informera medlemmarna.
  • Medlemmarna har möjlighet att få igenom en motion på kortare tid.
  • Genomförande av stadgeändringar går enklare och snabbare.
  • Två stämmor innebär jämnare fördelning av det administrativa arbetet för styrelsen, som till exempel budget och personval på hösten och årsredovisning på våren.
Fördelar med en stämma:
  • Lägre kostnader för utskick, hyra av möteslokal och dylikt.
  • Medlemmarna behöver bara avsätta en helkväll per år.
Varför upprättar man inte en lista över mailadresser och skickar information den vägen?
Medlemmar har möjlighet att ange sin email-adress via hemsidan. Mail kan komplettera, men inte ersätta traditionella utskick.

Frågor om
ekonomi

Får man tillbaka vägavgiften när man har sålt fastigheten?
Nej, innevarande års vägavgift fördelas mellan köpare och säljare vid överlåtelse av fastighet. Se rubrik Ägarbyte.
Vilket år avser fakturan i vägavgift?
Januari-december (se fakturadatum)
Hur regleras medlems del av vägföreningens underhålls- och förnyelsefond vid försäljning?
Lantmäteriet beslutar om och i så fall vilket belopp av fonden som ska betalas tillbaka.
Påverkas vägavgiften av samtaxering?
Ägare av intilliggande fastigheter kan ansöka om samtaxering hos Lantmäteriet. Det påverkar det sammanlagda taxeringsvärdet men inte vägavgiften.
Får vägföreningen kommunala bidrag?
Nej, men kommunen bidrar årligen med 700 kr till permanentboendes vägavgift. Summan dras av på sopavgiftsfakturan.
Hur kräver man skadestånd för skador på sin tomtmark orsakade av sop- och plogbilar?
Man gör en skadeanmälan på kommunens hemsida.

Frågor om
väghållning

Kan vägföreningen rusta upp stigar på grönområden så att de blir farbara med cykel?
Nej, det ingår inte i vägföreningens ansvar utan är en kommunal angelägenhet.
Kan kommunen använda vikfunktionen på plogbladet för att hålla rent från snö vid brevlådorna, så att brevbärare och tidningsbud kommer fram?
Nej, de som kör plogbilarna ska inte behöva riskera att köra sönder brevlådorna.
Varför är det inte asfalt på alla vägar i Tyresö?
Vi kan inte lägga asfalt på alla vägar därför att asfalten är hård och marken under vägen är mjuk på många ställen. Det förhållandet gör att asfalten spricker vilket skulle leda till kraftigt ökade kostnader för föreningen.
Varför beläggs inte vändplaner?
Grusbeläggningen håller bättre. Asfaltsbeläggning kan gå sönder när tunga servicefordon ska användas.
Varför forslas inte röjd vegetation bort?
Det röjda materialet ska bortforslas av den markägera som det kommer ifrån.
Varför målas inte mittlinje på Breviksvägen?
Enligt Trafikverkets regel ska vägbredden vara minst sex meter för att tillåta mittlinje. Breviksvägen är bara XX meter.
Har vägföreningen försäkring för personskador som sker på vägarna?

Ja, men du ska i första hand vända dig till ditt eget försäkringsbolag och i andra till Tyresö kommun som tar emot skadeanmälan, följ länken: https://www.tyreso.se/organisation--styrning/sakerhet-och-trygghet/skadeanmalan.html