Välkommen att engagera dig

Att vara medlem i Tyresö vägförening innebär vissa skyldigheter men också rättigheter. Som medlem har du möjlighet att påverka verksamheten genom att delta och rösta på stämmorna, komma med förslag och även aktivt engagera dig i föreningsarbetet.

För medlemmar

Medlemskap
Tyresö vägförening omfattar fastigheter, verksamheter och båtklubbar i Dyvik, Brevik, Ällmora, Solstugan, Trinntorp och Tyresö. Äger du en tomt inom vårt område så är du automatiskt medlem i föreningen. Det är lantmäteriet som beslutar om medlemskap och andelstal för fastigheter och anläggningar.

Vägavgift

Vägavgiften baseras på en beräkning av det slitage trafiken till och från fastigheten utgör på föreningens vägnät.

Några vägavgifter

Andelstalen utgör grunden för beräkning av vägavgift. Vid föreningens novemberstämma beslutas om vilket belopp som ska gälla per andel för kommande budgetår. Exempelvis för år 2019 debiterades 140 kr per andel vilket gav en vägavgift för permanentbostad i zon 2: 140*19,8=2 772 kr.
 PermanentbostadFritidshusfastighetObebyggd bostadstomt
Zon 219,813,23,3
Zon 323,115,43,8
Zon 429,019,34,8
 

Andelstal för båtklubbar är lika över hela området;

0,3 om uppläggningsplats saknas och 0,6 med uppläggningsplats.

Övrig verksamhet, företag, skolor, daghem mm beräknas efter den fordonstrafik som berör fastigheten.

Vid stadigvarande ändrad användning av fastigheten, exempelvis från fritidsboende till permanentboende eller tvärtom, måste anmälan göras till styrelsen för att rätt vägavgift ska bli debiterad. Anmälan måste vara inlämnad senast i september för att styrelsen ska kunna få boendeformen ändrad i Lantmäteriets fastighetsregister inför novemberstämman.

Gör din anmälan här

Image

Vägbeläggning

Föreningen använder tre olika sorters beläggning på våra vägar. Dessa tre är olika till sin uppbyggnad och läggs på de olika vägavsnitten beroende på hur vägen är uppbyggd och var den är belägen. I bedömningen ingår också att hålla underhållskostnaden så låg som möjligt för dig som medlem.

Läs mer