För ökad framkomlighet och säkerhet

På våra vägar finns branta backar (t ex den på Kråkvägen), skarpa kurvor (som på Breviksvägen mellan Ällmoravägen och Öringehamnsvägen) och många direktutfarter från fastigheterna. För att öka trafiksäkerheten har föreningen genomfört en rad åtgärder tillsammans med kommunen.

Varför en vägförening?

Tyresö Vägförening bildades 1947 och är ansvarig för underhåll och förbättringar för de flesta vägarna på Brevikshalvön.

Väghållningsskyldighet för enskilda vägar regleras enligt anläggningslagen som anger att samfällighet ska bildas. Tyresö Vägförenings vägar är enskilda och får trafikeras av alla under förutsättning att trafikreglerna följs.

Samarbete med kommunen

I samband med detaljplanering av föreningens vägar sker ett nära samarbete med kommunen, som också beslutar om flera frågor som rör vägarna i vårt område, till exempel vägbelysning och trafikregler.

Vägområdets geografiska omfattning minskas efter hand som kommunen fastställer nya detaljplaner och ny huvudman utses för planens vägar, vanligtvis kommunen.

Verksamhets-
berättelse

Geografisk
omfattning

Vägföreningens geografiska omfattning med fastigheter, verksamheter och båtklubbar inom nämnda zoner ingår i vägföreningens ansvarsområde.

Detta gäller fastighetsbeteckningarna:
Dyvik • Brevik • Ällmora • Solstugan • Trinntorp • Tyresö

Totala väglängden utgör för närvarande cirka 45 km.

Zon 4, 3, och större delen av zon 2 ingår i vägföreningens ansvarsområde.

Stadgar

Våra stadgar innehåller de interna regler som gäller för arbetet i Tyresö vägförening.
Tyresö Vägförening stadgar